+48 533 999 996
Zarezerwuj swój wymarzony dom !
SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ​Słoneczne Tarasy Sp. z o.o. informuje o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Słoneczne Tarasy sp. z o.o., ul. Sarmacka 10c/41, 02-972 Warszawa, strona internetowa https://​osiedleslonecznetarasy.pl, telefon +​48 533 999 996  (zwana dalej Podmiotem).

1. Celem przetwarzania jest:
a) zawarcie i realizacja umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej „umową”, dla której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne (wymagamy podania danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa firmy jeżeli występuje, adres e – mail, adres zamieszkania bądź siedziby, numer telefonu, PESEL lub NIP). Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych osobowych na przykład ze względu na przepisy rachunkowe, podatkowe) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) obowiązki prawne Spółki (wynikające na przykład z prawa podatkowego) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Podmiot (prowadzenie analizy wyników działalności gospodarczej) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

2. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że załatwienie sprawy będzie niemożliwe.

3. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym kategoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy Podmiotu oraz inne osoby działające z upoważnienia Podmiotu, podmioty związane ze wsparciem prawnym, rachunkowym i podatkowym, podmiotom współpracującym, bankom, wspólnocie mieszkaniowej.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

6. Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe:
a) przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w związku z wykonaniem umowy wraz z okresem przedawnienia,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– archiwizacyjnych, w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi później.
b) do czasu wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Podmiocie w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów w przypadku przetwarzania danych na tej podstawie,
c) do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów Podmiotu stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec tego przetwarzania, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy takiego przetwarzania.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych przez Administratora danych, jeśli zgłosi Pani/Pan umotywowany swoją szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania swoich danych, a dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes lub o powierzone Administratorowi zadanie w interesie publicznym, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

SPRAWDŹ CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ